Saksbehandling - Behandlingsbildet

Fra QmPlusDoc
Gå til: navigasjon, søk

Dette er den tredje i en serie av artikler som vil ta for seg funksjonaliteten i Versjon 4 (trykk her for å se alle artiklene) av Qm+. Se vår hjemmeside for mer informasjon om Qm+.

Saksbehandling er prosessen for å behandle saker. Prosessen kan føre saken gjennom flere statuser. For å skifte status må brukeren gjennomføre en overgang. I praksis betyr det å svare på en dialog. Alle elementene i prosessen kan tilpasses av kundens administratorbrukere, som vi så på i forrige artikkel.

En velfungerende saksbehandling er essensielt for å ha et levende system. Forbedringer settes kontrollert ut i livet og melderne får tilbakemelding på registreringene sine. Qm+ leverer selvfølgelig statistikk for alle faser i prosessen, uansett hvordan kunden tilpasser arbeidsflyten til eget bruk.

I versjon 4 er behandlingsbildet for alle sakstyper forsøkt bygget opp så likt som mulig. Dokumentbildet skiller seg fra de andre så den vil vi se på i en separat artikkel senere.

Meldingsbehandling.png

Her ser vi på behandlingsbildet for en melding. Til venstre i bildet ligger informasjon om meldingen delt i seksjoner. Til høyre ligger informasjon om hvem som skal gjøre eller har gjort noe i behandlingen av meldingen og eventuelle tilhørende tiltak.

Meldingsdata

Denne delen inneholder den grunnleggende informasjonen om meldingen.

 • Id. Sakens identifikator. Hver sakstype har en unik id innenfor sin sakstype. Den starter på 1 og følger fortløpende. Kan benyttes til søk etter saken.
 • Arbeidsflyt. Arbeidsflyten denne saken følger. Bestemmer saksgangen.
 • Prioritet. Sakens prioritet. Brukes som prioritet for varsler som sendes om saken.
 • Meldingsskjema. Hvilket skjema som ble brukt for å registrere denne meldingen.
 • Status. Hvilken status i arbeidsflyten saken har nå.
 • Hendelsestidspunkt. Når hendelsen som er registrert inntraff.
 • Kostnad til nå. Hva har kostnaden for hendelsen vært.

Dette er stort sett standardfelter, men visningen her bruker navnet feltet er satt opp med i meldingsskjemaet av kundens administrator.

AlterPriority.png

Avhengig av brukerens rettigheter vil flere av feltene kunne endres direkte her.

Beskrivelse

Her vises tekstfeltene som er i meldingsskjemaet samt eventuelle tekstfelter lagt til via dialogene i saksgangen.

EditTextField.png

Hvis brukeren har redigeringsrettigheter til meldingen vil innholdet i tekstfeltene kunne redigeres direkte her.

Kategorigruppe

Her vises alle kategoriene som er krysset av i meldingen fordelt på kategorigruppene. Alle tildigere utfyllt kategorigrupper kan endres her. GrønnPluss.png som ligger på linje med seksjonsoverskriften kan brukes til å legge til kategorigrupper som er i skjemaet men som foreløbig ikke er fylt ut.

EditCategories.png

Her er kategorigruppen Konsekvenser lagt til og kategorien Bruk av overtid velges.

EditCategories2.png

Konsekvenser er flervalg, så vi krysser av for Dårlig effektivitet også.

Vedlegg

Filer kan vedlegges meldingen, både fra behandlingsbildet og registreringsbildet. Alle typer filer kan brukes. Systemet vil forsøke å vise et ikon før filnavnet som identifiserer filtypen.

Handlingsknappene

Handlingsknappene.png

Ligger alltid øverst til høyre i bildet.

 • Blå knapp betyr det er en knapp som brukeren er forventet å bruke.
 • Hvit knapp brukes for knapper brukeren kan bruke for å oppnå noe brukeren ønsker.
 • Rød knapp brukes for avbrytende handlinger - lukk skjermbildet eller avbryt handlingen.
 • Meldingsskjema. Skifter bildet til å vise meldingen i skjemaet den ble registrert i.
 • Velg handling. Åpner menyen med mulighet for å behandle saken. Denne skal vi se på i neste artikkel.
 • Kommentar. Åpner dialog for å gi en kommentar til saken. Kan brukes av alle som har leserettighet til saken.
 • Følg. Åpner dialogen for å følge saken, se nedenfor.
 • Lukk. Lukker dette skjermbildet og tar brukeren til bildet han kom fra.

Følg saken

Om man følger en sak vil man bli varslet om alle endringer og få tilsendt alle kommentarer, uansett om den som sender kommentaren velger å sende kommentaren til deg eller ikke. Det krever leserettighet til saken for å følge den.

FølgSaken.png

Brukeren endrer enkelt på om han ønsker å følge saken eller ikke. Man kan også se hvem som følger saken.

Sakshistorie

Nederst i bildet vises sakshistorien. Der vises alle endringer i saken og i behandlingen av den.

SakshistorieMelding.png

Om man trykker i kolonnen for Endringer på en gitt versjon vil systemet automatisk sammenligne med forrige versjon og vise hva som ble endret. Om to endringer utføres rett etterhverandre vil systemet slå dem sammen til en versjon i historikken.

ChangeHistory1.png

Her ser vi endringen da konsekvensen Bruk av overtid ble lagt til.


Neste uke skal vi ta i bruk Velg handling og se på behandling av saker i praksis.