Redigere meldingsskjema

Fra QmPlusDoc
Gå til: navigasjon, søk

Dette er den niende i en serie av artikler som vil ta for seg funksjonaliteten i Versjon 4 (trykk her for å se alle artiklene) av Qm+. Se vår hjemmeside for mer informasjon om Qm+.

Meldingsskjemaer er det viktigste verktøyet for å legge informasjon inn i Qm+ på. Kundens superbruker har fulle redigeringsrettigheter til skjemaene og kan tilpasse dem helt til egen virksomhet. For å se et meldingsskjema i bruk se forrige artikkel.

Når man oppretter et nytt meldingsskjema legges det inn en del felter som standard slik at man kommer kjapt i gang. Disse kan også tilpasses hver enkelt kunde.

Meldingsskjemainnstillinger

MeldingsskjemaInnstillinger.png

Når man åpner et meldingsskjema for redigering eller man skal lage et nytt skjema, kommer man først til denne siden.

 • Meldingsskjemanavn. Navnet som identifiserer skjemaet i tabeller og grafer.
 • Meldingsskjematype. Typen til skjemaet. Bestemmer hvilken arbeidsflyt som vil bli brukt for meldinger registrert med skjemaet.
 • Tekst til knapp. Teksten som vises på knappen når man velger skjema for å registrere ny melding.
 • Fra avdeling. Skjemaet blir tilgjengelig fra og med denne avdelingen i navigatoren.
 • Skjema layout. Hvor mange kolonner skjemaet skal ha. Standard er tre.
 • Anonym. Bestemmer om meldingen kan registreres anonymisert eller ikke.
  • Nei. Meldingen kan ikke registreres anonymisert. Dette er standardvalget.
  • Ja. Alle meldinger med dette skjemaet blir anonymisert.
  • Brukervalgt, standard nei. Brukeren kan selv velge om meldingen anonymiseres. Feltet er ikke avkrysset ved ny melding.
  • Brukervalgt, standard ja. Brukeren kan selv velge om meldingen anonymiseres. Feltet er avkrysset ved ny melding.
 • Informasjon. Vises øverst i meldingsskjemaet og når man holder pekeren over navnet på knappen i dialogen for å velge meldingsskjema for å registrere ny melding.

For kunder hvor flere språk er aktivert, vises det flagg ved siden av alle felt hvor verdien kan legges inn på flere språk. Trykk på flagget for å åpne dialogen for tilordning av verdi på flere språk.

MultilingualField.png

Her er Bokmål og Engelsk aktivert. Navnet på feltet blir vist på språket brukeren har valgt i sitt oppsett.


Bygge opp meldingsskjemaet

RedigereMeldingsskjema1.png

Her ser vi redigeringsbildet for et meldingsskjema med tre kolonner. Hvert felt har en kolonne og en posisjon i kolonnen. Ved å trykke på et felt kan man dra feltet til ønsket posisjon i skjemaet. Verktøystolpen til høyre i bildet brukes for å legge nye felter til skjemaet.

Feltene som har X symbol i høyre hjørne kan slettes fra skjemaet. Tannhjulsymbolet i høyre hjørne brukes for å åpne en dialog for å endre navn eller andre egenskaper for feltet.

Drag1.png

Her har vi tatt tak i feltet for Hendelsestidspunkt


Drag2.png

og dratt det over i venstre kolonne.

Merk at pekeren ikke blir med i skjermbilder og vises derfor ikke i bildene over.


Tilpass kategorier

TilpassKategorier.png

Her er dialogen for innstillinger for kategorigruppen Meldingstype åpnet ved å trykke på tannhjulsymbolet til høyre over feltet.

 • Kategorigruppe. Hvilken gruppe vi redigerer kategorier for i skjemaet.
 • Vis som. Velg om kategoriene skal vises som radio knapp / sjekkboks eller nedfallsmeny. Nedfallsmeny anbefales bare brukt for kategorier med gruppe av type definerende eller enkeltvalg.
 • Obligatorisk. Om kategorigruppen må være besvart. Definerende kategorigrupper er alltid obligatoriske. For andre typer grupper velger man ønsket innstilling her.
 • I tabellen krysser man av for de kategoriene som skal være med i skjemaet.
  • Kolonnen Fra avdeling styrer for hvilken del av organisasjonen kategorien er med. Normalt er alle kategorier med fra avdelingen skjemaet ligger på, men dette kan justeres.

TilpassKategorier2.png

Kategoriene kan legges inn fra flere avdelinger. Grønn + brukes for å legge til en ekstra avdeling. Avdelingsnavnet trykkes på for å endre.

Tilpass tekstfelter

InnstillingerForTekstfelt.png

Her er dialogen for innstillinger for tekstfeltet Beskriv hendelsen åpnet ved å trykke på tannhjulsymbolet til høyre over feltet.

 • Tittel. Navnet på feltet vist i skjemaet og i meldingsbehandlingsbildet.
 • Obligatorisk. Om feltet må fylles ut.
 • Skjult. Om innholdet i feltet skal skjules i tabeller og for andre enn melder og aktuell saksbehandler.
 • Kontroll. Om feltet skal begrenses til å kun inneholde tall.
 • Rader. Hvor mange rader feltet får tildelt. Hver rad kan holde en tekstlinje.
 • Kolonner. Hvor bredt tekstfeltet skal være. 0 betyr at det bruker all tilgjengelig plass.
 • Lengde. Maks antall bokstaver i feltet.


Neste gang skal vi se på hvordan vi legger til flere felttyper og lager kategoriavhengigheter.