Dashbord

Fra QmPlusDoc
Gå til: navigasjon, søk

Dette er den første i en serie av artikler som vil ta for seg funksjonaliteten i Versjon 4 av Qm+. Se vår hjemmeside for mer informasjon om Qm+.

Dashbord som startside

Dashbordet er standard startside i Qm+ og har mange likhetstrekk med Hjem-siden i nåværende versjon 3, men kan nå tilpasses den enkelte i mye større grad. Hensikten med dashbordet er å presentere hele systemet på en side på en enkel og brukervennlig måte. Herfra kan nye meldinger registreres og rapporter fra hele systemet vises.

Dashboard1.png

Dashbordet bygges opp av komponenter som hver viser nyttig informasjon til brukeren. Det kan lages komponenter med informasjon fra alle deler av Qm+. Hva en komponent skal vise bestemmes i dialogen Innstillinger som åpnes ved å trykke på skiftenøkkelikonet i høyre hjørne.

Flytt komponent

DragComponent.png

Komponentene kan bytte rekkefølge ved at de dras rundt i bildet.

Endre komponenter

ChangeViewType.png

Her ser vi hvordan man kan endre visningstype for en komponent.

Linjegraf

LineChart.png

Her er visningstypen endret til linjegraf.

Stolpegraf

ChangeXAxis.png

Stolpe- og linjegrafer har 2 dimensjoner som kalles X og Y aksen i dialogen. Her endrer vi verdien på den ene til å vise Status. Hvilke typer verdier som kan vises på aksene tilpasses sakstypen. Her ser vi typene som er tilgjengelig for sakstypen meldinger.


StatusConsequence.png

Her er resultatet av endringen til status.

Paigraf

PieSettings.png

En paigraf viser bare 1 datadimensjon av gangen. Derfor har vi laget en spesiell aksetype vi kaller verdi. Den tar effektivt bort den andre dimensjonen. Om man gir 2 datadimensjoner til paigrafene vil man få så mange grafer som det er elementer i den andre dimensjonen. Det blir fort trangt i en dashbordkomponent. Derfor bruker vi verdi her.


PieChart.png

Paigrafen definert over.

Tabell

TableView.png

Her er et datasett vist som tabell.


Sakstyper

TaskSettings.png

I Versjon 4 kan man lage grafer for alle sakstyper. Her velger vi oppgave som er en ny sakstype. En oppgave opprettes av systemet hver gang en bruker tilordnes til å utføre en oppgave i systemet. Oppgaver vil bli videre forklart i en senere artikkel.


TaskChart.png

Denne grafen viser deltakerstatus for oppgaver opprettet de siste 365 dagene som stående stolpegraf.


AdaptDashboard.png

Tilpass dashbord

Komponenter kan lages, skjules og slettes.

  • Komponentene grupperes i to grupper
    • Egne komponenter. Komponenter kun synlig for den aktive brukeren. Alle brukere med Dashbord siden kan opprette komponenter, men hva komponentene kan vise begrenses av rettighetene i brukertypen til brukeren.
      • Eksempelvis vil en bruker som ikke har innsyn i andre sine saker kun kunne lage komponenter som viser egne saker.
    • Felles komponenter. Komponenter tilrettelagt av en administratorbruker til å være synlig for flere brukere. Synligheten til en komponent settes per brukertype.
  • Navnet til komponenten lages automatisk utifra hva som vises i komponenten.


Neste uke skal vi se nærmere på sakstyper og arbeidsflyt.