Jåttå vgs

Elevoppfølging

SYKDOM/PSYKOSOSIALE FORHOLD

Missing logo image

Prosedyre ved elevskader og nestenulykker

Dokumentnummer 5598, Versjon 1.8 Endret: Høivik, Lillian (12.11.15)

 

 

1. Formål

 

2. Lover og forskrifter 

Folketrygdloven 13-14: http://lovdata.no/lov/1997-02-28-19/§13-14

 

3. Omfang og målgruppe

Gjelder når elever i skoletiden blir utsatt for skader eller hendelser som kunne ført til en ulykke med skade (nestenulykke).

 

4. Rutine

  1. Alle skader og nestenulykker meldes til kontaktlærer og avdelingsleder.
  2. Ved ulykker som har medført alvorlig skade eller dødsfall skal lærer varsle rektor straks. Rektor skal deretter varsle Arbeidstilsynet, eventuelt andre berørte tilsynsmyndigheter og politiet. Dersom rektor ikke er tilgjengelig, varsles rektors stedfortreder. Rektor skal varsle fylkesdirektør for opplæring ved alvorlige ulykker.
  3. Hvis skaden er av slik art at den ikke kan ordnes på plassen kjøres eleven til legevakt. Lærer eller annen ansatt følger eleven ved behov. Ambulanse tilkalles hvis det er behov for dette.
  4. Foresatte til involverte elever varsles.
  5. Lærer som var til stede da hendelsen skjedde, eller kontaktlærer, skal sammen med elev fylle ut følgende skjema:

 

5. Ansvar