Jåttå vgs

Elevoppfølging

FRAVÆR

Missing logo image

Prosedyre for oppfølging av fravær og fraværsgrense

Dokumentnummer 2969, Versjon 5.14 Endret: Høivik, Lillian (26.04.18) 

 

 

 

1. Formål

Følge opp fravær på en systematisk måte.

2. Lover og forskrifter

 

3. Rutine

a) Fravær, dokumentasjon og føring

 

Type fravær

Krav til dokumentasjon

Elevens ansvar

Skolens ansvar og fraværsføring

Hvis eleven er borte pga en rettighet de har etter opplæringsloven er det ikke fravær. F.eks:

· Besøk hos rådgiver på skolen

· Møte med PP-tjenesten og Statped

· Organisert studiearbeid avtalt med faglærer

· Elevrådsarbeid godkjent av skolen

· Avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

- Intervju til læreplass

Timebekreftelse, innkalling, møteplan for elevråd

Informere faglærer om fravær i forkant

Faglærer godkjenner fraværet i forkant

 

Fravær føres ikke

Forseintkomming inntil 15 minutter *

 

Informere faglærer om årsaken

Faglærer fører anmerkning, ikke fravær. 

Kan få konsekvens for ordenskarakter

Forseintkomming over 15 minutter *

 

Informere faglærer om årsaken

Faglærer fører timefravær (udokumentert fravær)

* Forseintkomming som skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll (stans eller ekstraordinære forsinkelser i kollektivtrafikken) skal ikke føres som anmerkning/fravær.

Helsegrunner

Legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig. 

Innkalling til legetime, tannlegetime, time hos BUP, skole-helsetjenesten.

Ved kronisk og langvarig sykdom kan en dokumentere ved engangsinnlevering av legeerklæring mm og deretter med skriftlig egenmelding.

Melde fravær til kontaktlærer samme dag.

 

Ved formelle vurderings-situasjoner skal en også melde direkte til faglærer.

Fag/kontaktlærer fører fravær. Kontaktlærer velger «unntas fagfravær» i Skolearena dersom tilfredsstillende dokumentasjon er forelagt.

 

Planlagt fravær pga velferdsgrunner:

· Dåp, bryllup og begravelse i nære relasjoner.

· Omsorgsoppgaver, for eksempel for egne barn.

· Religiøse høytider utenom Den norske kirke, inntil to dager.

· Deltakelse i politisk arbeid og hjelpearbeid i regi av en hjelpeorganisasjon.

· Arbeid som tillitsvalgt og lovpålagt oppmøte.

· Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

 

Skriftlig permisjonssøknad på eget søknadsskjema senest 1 uke før dato det søkes fri om.

 

Dokumentasjon fra den som har ansvaret i form av invitasjon, program skal vedlegges søknaden.

 

Erklæring fra foresatte eller myndige elever er gyldig dokumentasjon for velferdsgrunner i nære relasjoner (eks begravelse)

Søke skriftlig om permisjon på eget skjema i forkant av fraværet

Kontaktlærer godkjenner velferdsfravær på inntil 1 dag.

 

Avdelingsleder godkjenner velferdsfravær utover 1 dag.

 

Kontaktlærer fører fravær og velger «unntas fagfravær» i Skolearena dersom tilfredsstillende dokumentasjon er forelagt.

Annet fravær (ikke avtalt med skolen eller fravær uten tilfredsstillende dokumentasjon)

 

 

Fag/kontaktlærer fører fravær (udokumentert fravær). 

Kontaktlærer tar opp udokumentert fravær med eleven straks og senest 3 dager fra første fraværsdag. Rådgiver involveres dersom elev/foresatt ikke nås og eleven uteblir fra undervisningen mer enn en uke.

 

b) Udokumentert fravær, fraværsgrense og tap av karakter

Udokumentert fravær

Skolens ansvar

Evt konsekvens

5% i fag pr halvår

Faglærer innkaller elev til samtale.

 

 5-10% i fag pr halvår

Faglærer sender skriftlig varsel.

Kontaktlærer vurderer om eleven skal følges opp av rådgiver.

 

> 10% i fag pr halvår

Som hovedregel fører udokumentert fravær over 10% til tap av karakter. Rektor kan bruke skjønn for udokumentert fravær inntil 15%. 

Ved tap av halvårsvurdering i fag må eleven kalles inn til møte med rådgiver for å vurdere søknad om delkursstatus og oppmelding til privatisteksamen. Ved tap av standpunktkarakter i fag skal det fattes enkeltvedtak ved rektor.

Elever som mister karakter har rett til å delta i undervisningen og få underveisvurdering.

Tap av halvårsvurdering eller standpunkt med karakter.

 

Stipend blir omgjort til lån (når fraværet overstiger 21 dager i terminen).

PRESISERING: Ingen elever kan skrives ut av fag, selv om de mister termin- eller standpunktkarakter. Eleven har samme rettigheter i faget som alle andre.

 

 c) Fraværsgrense og antall timer

Tallene i tabellen nedenfor er skoletimer (45 minutter), Tallene i parentes er klokketimer.

Timer pr uke

Timer pr termin 

5% udokumentert fravær pr termin

10% udokumentert fravær pr termin

Timer årsbasis (38 uker)

5% udokumentert fravær på årsbasis

10% udokumentert fravær på årsbasis

2

38

2

4 (3)

76 (57)

4

8 (6)

3

56

3

5,6 (4,2)

112 (84)

6

11,2 (8,4)

4

75

4

7,5 (5,6)

150 (114)

8

15,0 (11,3)

5

94

5

9,4 (7,1)

188 (143)

10

18,8 (14,1)

6

112

6

11,2 (8,4)

224 (171)

12

22,4 (16,8)

7

131

7

13,1 (9,8)

262 (197)

14

26,2 (19,7)

8

150

8

15,0 (11,3)

300 (225)

16

30,0 (22,5)

9

169

9

16,9 (12,7)

338 (254)

18

33,8 (25,4)

10

188

10

18,8 (14,1)

376 (282)

20

37,6 (28,2)

12

225

11

22,3 (16,7)

450 (338)

22

45,0 (33,8)

15

284

14

28,4 (21,3)

568 (426)

28

56,8 (42,6)

 

Ved 5% udokumentert fravær skal faglærer ha samtale med elev. Ved udokumentert fravær mellom 5% og 10% skal varsel sendes til elev. 

Fravær skal føres fortløpende og senest innen samme dag som eleven er borte.

Ingen elever kan skrives ut av fag, selv om de mister termin- eller standpunktkarakter. Eleven har samme rettigheter i faget som alle andre.

 

 4. Rutine 1. termin

I samsvar med skolens prosedyrer skal elever som mister halvårsvurdering få tilbud om samtale med rådgiver. Elever som allerede har mistet standpunktkarakter skal ha samtale med rådgiver innen 20. januar.

Elever som mister standpunktkarakter og som ønsker å ta privatisteksamen kan søke rektor om delkurselevstatus.

 

 5. Enkeltvedtak og klagerett