Kvalitetssystem

som gjør det enklere å dokumentere kontroller og resultater i alle prosesser. Kvalitetsstyringssystemet leveres med maler for risikoanalyse, sjekklister, prosesskart, avvik m.m, og forslag til prosedyrer og lovverk. Det webbaserte verktøyet for fullstendig kvalitetssikring har en enkel og rask implementering som gjør at kunden kan dokumentere og starte internkontrollen straks.

Kvalitetssystem Qm+
Kvalitetssystem Qm+

System = Når angitte deler virker sammen.

Qm+ er som en bestefarklokke: Med et blikk ser du tiden (resultatet)! Slik er Qm+ også: Med ett klikk ser du resultatene i hele virksomheten!

Internkontroll for bedrifter

Internkontrollmetoden er en egenkontroll virksomheter kan bruke for å være i tråd med internkontrollforskriften §5 som stiller krav til dokumentasjon.

Enten det gjelder ISO-standarder eller internkontrollovverk: Medarbeiderne skal delta!

01
I Qm+ finner du sjekklister, spørreskjemaer, meldingsskjemaer for uønskede hendelser (UH'er), risikoanalyser og styrende dokumenter, lovverk/regelverk. Kunden legger enkelt inn alle sine prosedyrer og instrukser. Dermed kan disse nås med lenker fra Qm+skjemaene som skal utfylles.Tilsynsmyndigheter og Qa-revisorer spør etter praksis. Det blir mer og mer vanlig at også bedriftenes egne revisorer gjør Qa-revisjoner hos sine leverandører.

Kvalitetshåndbokas prosedyresamling er ikke nok!

02
For ISO sertifiserte bedrifter krever ikke de nye standardene etter 1.okt 2015 kvalitetshåndbok. Prosedyrebegrepet faller bort og byttes ut med dokumentert informasjon. Forebyggende tiltak er ikke eget kravelement, men en integrert og sentral del av ledelses- og risikostyringen.
Virksomhetene skal dokumentere resultatene av den praktiske bruk av regelverket i form av utfylte meldingsskjemaer og spørreskjemaer. Internkontroll og kvalitetsstyring er noe virksomheten GJØR, ikke bare har. Det er utøvelsen, resultatene og oppfølgingen av disse som først og fremst skal dokumenteres. Dette viser at rutinene er aktive og virker! Det gjøres på en enkel og oversiktlig måte i Qm+ av så vel ansatte som ledere. Grafoversikter viser status med et par tastetrykk. Topplederne får en enklere hverdag med Qm+.

Superbrukerne kan raskt og effektivt gjøre tilpasningene via ADMIN knappen.

03
Trengs bistand fra våre konsulenter, er denne gratis for superbrukerne. Slik blir kundens kostnader med videreutvikling og vedlikehold av Qm+ systemet forutsigbart.
99% av Qm+ kundene velger å utdanne 1-2 superbrukere.

Lean management (LM)

Systemet leveres med Lean sjekklister

Forbedringsmodellen

Jobb etter Lean prinsippene med Qm+

Gjennom samspill og innvolvering av de ansatte kan bedrifter jobbe med systematisk forbedringsarbeid med kundens behov i fokus. 

Målsetningene er:

- Økt kundetilfredshet
- Økt medarbeidertilfredshet

Lean management

Når alle svar er lagt inn kan det elektroniske, dynamiske systemet holde orden på LEAN-prosessene som gir deg LEAN-tavla med graf- og tabelloversikter som alltid viser status for forbedringsprosessene.
Vi hjelper kundene våre igang med LEAN-forberedelsen og oppsett av skjema.

Ønsker du å jobbe med Lean?

Teknikkene som sikrer LEAN prosessen:

 • Spørreskjemaer
 • Oppdragsmelding-/prosjektstyring
 • Risikoanalyseskjemaer
 • Saksbehandling
 • Mobil-app med bildedokumentasjon

Folkehelsearbeid

Sammenhengen mellom HMS, Folkehelsearbeid og kvalitetsledelse

Anbefaling: Bruk Qm+ fra kartlegging til planlegging, gjennomføring av aktiviteter og tiltak, og evaluering.
Fordi: Qm+ jobber sektorovergripende i alle tjenesteområder, akkurat som et økonomistyringssystem. 

Det er kommune- og fylkesleger som har oppgaven å sende inn fakta om helsetilstanden i deres ansvarsområder.
Dette ble lovfestet i januar 2012. Resultatet av dette arbeidet ser vi i Folkehelseinstituttets hjemmesider. Der kan hele Norge hente ut «Helseprofilen» til egen kommune og fylke. Dette tilhører HMS-arbeidet i kommuner og fylkeskommuner.

Arbeidsfordelingen i folkehelsearbeidet

 1. LOVER: Storting og Regjering lager lover som krever et systematisk Folkehelsearbeid, med årlige rapporter om helsetilstanden i kommuner og fylker.
 2. HELSEPROFILRAPPORT: Kommunelege og fylkeslege, sammen med mange andre kunnskapsrike parter bidrar i kartleggingen, slik at Helseprofilen kan levere årlig i januar.
 3. STATUS: Hva så? Da forventer lovgiverne at kommunen følger opp med tiltak og aktiviteter som forbedrer situasjonen, dvs. viser STATUS i oppfølgingsaktivitetene.
  • Dette er i tråd med januar 2017s lovparagrafer i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten.
  • Der krever Staten statistikk som viser framdriften over tiltakenes status fra oversikt til planlegging, til tiltak og evaluering! Se § 6 og § 9.  Det er her Qm+ kan bidra!
 4. Bruk Qm+ sitt oppfølgingsverktøy. Qm+ arbeider uavhengig av fagsystemer. Der finner alle parter i kommunale og fylkeskommunale virksomheter et organintern saksbehandlingsverktøy, hvor planer og grafstatistikker lages,
  • og som viser status i oppfølgingsarbeidet: Hvem gjør hva innenfor hvilke tidsfrister og økonomiske rammer.
  • Fordi Qm+ jobber uavhengig av fagsystemene til de ulike tjenesteområdene, er det lettere for rådmannen å se sammenhengene i Folkehelsearbeidet. (Ingen rådmenn lærer seg 20 fagsystemer!)

Det er pkt. 4 som gjør det mye enklere for virksomhetene å levere det kontinuerlige forbedringsarbeidet!
slik at neste års helseprofil viser en bedre helseprofil.  Dette er målet for alt Folkehelsearbeid.

Finn helseprofilen i din kommune

Det systematiske folkehelsearbeidet

folkehelse

Folkehelseprofil

folkehelse

Kvalitetsstyring – et nødvendig tillegg til økonomistyringen! = VIRKSOMHETSSTYRING

Lederen står støtt når tilsynene kommer: Resultatene av styringen hentes fram som grafstatistikker!

ISO-standardene har nye krav

fra 1.oktober 2015

ISOs nye strukturelle oppbygging av standarder implementeres i revisjonene av ISO 9001- og ISO 14001-standardene. F.eks. blir det økt fokus på effektiv prosessledelse, og behovet for endringsledelse og bærekraftig utvikling. Det blir lettere å implementere nye standarder og integrere ulike styringssystemer.
Det skal være en tre års overgangsperiode for de som er sertifisert etter standardene, før styringssystemene må være i tråd med kravene i 2015-versjonene.

Vesentlige endringer som forventes

i ISO 9001:2015

Krav til dokumenterte prosedyrer er modernisert og heter nå dokumentert informasjon.
Ikke krav om Kvalitetshåndbok.
Forebyggende tiltak er ikke eget kravelement, men en integrert og sentral del av ledelses- og risikostyringen.
Rollen som Ledelsens representant faller bort med forsterket ledelsesengasjement.
Den nye metoden utfordre organisasjonene til å analysere sine risikoområder.
Større vektlegging av planlegging og kontroll av endringer, inkludert krav til endringer i prosessene og nødvendige endringer av styringssystemet.

Derfor er Qm+

et nyttig hjelpemiddel

Den hjelper ledere og medarbeidere med en atferd som sikrer kvaliteten på arbeidet.
De blir med Qm+ satt i bevegelse (på latin: motivere).
Det er det praktiske k-arbeidet som dokumenteres og følges opp i Qm+.
Det er resultatene som skal fremlegges for ISO-revisorene. Med Qm+ er det enklere å dokumentere liv og lære.

Systematisk HMS-arbeid (internkontroll) HMS System

Produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet. Alle bedrifter skal føre internkontroll/systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgiverens ansvar.

01

MÅL

Forebygge uønskede hendelser på mennesker, natur og byggverk.
02

METODE

Internkontroll (også kalt egenkontroll).
03

SYSTEMKRAV

Systemkravene for internkontrollen er definert i en rekke forskrifter som IK-forskrift for HMS, Byggherreforskrift, IK-mat-forskrift, IK i sosial- og helsetjenesten, Drikkevannsforskriften, m.fl.. Felles for disse kravene er at utførte kontroller skal dokumenteres, likeså om feil eller uønskede hendelser er funnet. Ikke minst skal ledelsens oppfølging av resultatene dokumenteres.

RESULTAT

Kontinuerlig forbedring som forebygger uønskede hendelser på mennesker, natur og byggverk.

VANLIG MISFORSTÅELSE: "Vi har alle prosedyrene!" -MEN DET ER IKKE NOK!

Tilsynsmyndighetene etterspør også resultatene av internkontrollene, - ikke først og fremst oppskriftene! Når resultater ikke kan dokumenteres, slik som siste måneds resultater av vernerunden, avviksmeldinger og risikoanalyser, - vil spørsmålet om rutinebeskrivelsene dukke opp. Virksomhetene skal dokumentere ikke bare hvordan internkontrollrutinene skal utføres. Dette sier forskriftene: «Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.» 
Dette er også i samsvar med de nye ISO standardenes krav om "dokumentert informasjon". Prosedyrer er ikke lenger et begrep i ISO standarden 2015.

Likevel må kravene (lover, interne regler, standarder) være lett tilgjengelig.

Styrende dokumenter som forskrifter, lover, prosedyrer legges også opp i Qm+ databasen. Dette er nødvendig for å kunne lenke opp relevante prosedyrer i utfyllingsskjemaene.

Eksempler på maler for en rekke prosedyrer og virksomhetsområder følger med løsningen kunden bestiller. Disse må tilpasses den enkelte virksomhetens egne rutiner.

Qm+ er verktøyet som automatisk oppsummerer alle resultater i grafer og tabeller

Qm+ er verktøyet som gjør det enklere å dokumentere resultatene av internkontrollene.

Miljøsertifisering 14001

Med Qm+ kan virksomhetene rapportere resultatene, enklere og mer effektivt.

miljøsertifisert

Nærmere

0
virksomheter er Miljøsertifiserte
Enten er de Miljøfyrtårnsertifiserte (2000) eller så er de ISO 14000-sertifiserte (750). Systemkravene er de samme uansett sertifisering. Miljøsertifiserte bedrifter måler i tillegg hendelser og fakta innenfor energibruk, avfallshåndtering, helse m.m. 

HACCP - en viktig metode i IK-mat systemet

Begrepet IK-mat er et internkontrollsystem som alle næringsmiddelvirksomheter er forpliktet til å ha. Qm+ gjør IK-mat-styringen enklere og resultatorientert.

IK-matforskriften

har de samme systemkravene som de andre internkontrollforskriftene:

Sjekklister

som skal brukes aktivt for å forebygge feil og mangler.

HACCP

som er den internasjonale betegnelsen på risikoanalysen fra varebestilling, varemottak til bearbeidelse og utbud/servering, og avfallshåndtering.

Avviksmeldingssystem

som sikrer at systemfeil avdekkes og rettes.

Systematisk

renhold av utstyr, klær, håndvask/hygiene, og lokaler.

KLAR TIL BRUK

Innholdet i
sjekklister,
avviksmeldinger,
risikoanalyser,
prosedyrer og instrukser,
finner du i Qm+ klar til bruk!
ring oss