Kommuner, folkehelsearbeid og kvalitetsledelse

Anbefaling: Bruk Qm+ fra kartlegging til planlegging, gjennomføring av aktiviteter og tiltak, og evaluering.
Fordi: Qm+ jobber sektorovergripende i alle tjenesteområder, akkurat som et økonomistyringssystem. 

Det systematiske folkehelsearbeidet

Det er kommune- og fylkesleger som har oppgaven å sende inn fakta om helsetilstanden i deres ansvarsområder.
Dette ble lovfestet i januar 2012. Resultatet av dette arbeidet ser vi i Folkehelseinstituttets hjemmesider. Der kan hele Norge hente ut «Helseprofilen» til egen kommune og fylke. Dette tilhører HMS-arbeidet i kommuner og fylkeskommuner.

Arbeidsfordelingen i folkehelsearbeidet

 1. LOVER: Storting og Regjering lager lover som krever et systematisk Folkehelsearbeid, med årlige rapporter om helsetilstanden i kommuner og fylker.
 2. HELSEPROFILRAPPORT: Kommunelege og fylkeslege, sammen med mange andre kunnskapsrike parter bidrar i kartleggingen, slik at Helseprofilen kan levere årlig i januar.
 3. STATUS: Hva så? Da forventer lovgiverne at kommunen følger opp med tiltak og aktiviteter som forbedrer situasjonen, dvs. viser STATUS i oppfølgingsaktivitetene.
  • Dette er i tråd med januar 2017s lovparagrafer i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten.
  • Der krever Staten statistikk som viser framdriften over tiltakenes status fra oversikt til planlegging, til tiltak og evaluering! Se § 6 og § 9.  Det er her Qm+ kan bidra!
 4. Bruk Qm+ sitt oppfølgingsverktøy. Qm+ arbeider uavhengig av fagsystemer. Der finner alle parter i kommunale og fylkeskommunale virksomheter et organintern saksbehandlingsverktøy, hvor planer og grafstatistikker lages,
  • og som viser status i oppfølgingsarbeidet: Hvem gjør hva innenfor hvilke tidsfrister og økonomiske rammer.
  • Fordi Qm+ jobber uavhengig av fagsystemene til de ulike tjenesteområdene, er det lettere for rådmannen å se sammenhengene i Folkehelsearbeidet. (Ingen rådmenn lærer seg 20 fagsystemer!)

Det er pkt. 4 som gjør det mye enklere for virksomhetene å levere det kontinuerlige forbedringsarbeidet!
slik at neste års helseprofil viser en bedre helseprofil.  Dette er målet for alt Folkehelsearbeid.
Les mer her